முதல் பக்கம் >> போட்டோ கேலரி

சுவாமிஜி இப்புகைப்படத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது: நேர்மைதான் தான் ஒரே நண்பன் , கல்லறைக்கு அப்பாலும் நம்மை பின்பற்றும். மற்ற அனைத்தும் இறப்பில் முடிந்துவிடும்.

Bookmark and Share