Temple Special Videos | Temple Live Videos | Temples of Tamilnadu Videos | Tamilnadu Temple Videos | Temples in Tamil Nadu
 
 
Advanced Search >>
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Home> Slogam> SRI SUBRAMANYA ASTOTHRAM
SRI SUBRAMANYA ASTOTHRAM
ஸ்லோகத்தை தமிழில் படிக்க
SRI SUBRAMANYA ASTOTHRAM

1) OHM  SKANDHAYA NAMAHA
2) OHM GUKAYA NAMAHA
3) OHM SANMUGAYA  NAMAHA
4) OHM BALANETHRASUDHYA NAMAHA
5) OHM PRABAVE NAMAHA
6) OHM PINKALAYA NAMAHA
7) OHM KIRUTHIKA SUNAVE NAMAHA
8) OHM SIKI VAHANAYA NAMAHA
9) OHM DHVISAT PUJAYA NAMAHA
10) OHM DHVISHNA NETHRAYA NAMAHA
11)  OHM SAKTHI DHRAYA NAMAHA
12) OHM PISIDASA PRABANJANAYA NAMAHA
13) OHM DARAKASVRA SANHARINE NAMAHA
14) OHM RASO PALAVIMAR THANAYA NAMAHA
15) OHM MATHTHAYA  NAMAHA
16) OHM PRAMATHAYA NAMAHA
17) OHM UNMATTHAYA NAMAHA
18) OHM SURASAINYA SURKSHA KAYA NAMAHA
19) OHM DEVA SENA PATHYE NAMAHA
20) OHM PRAJ GNAYA NAMAHA
21) OHM KRUBALAVE NAMAHA
22) OHM BAKTHA VATSALAYA NAMAHA
23) OHM UMA SUDHAYA NAMAHA
24) OHM SAKTHI DARAYA NAMAHA
25) OHM KUMARAYA NAMAHA
26) OHM KROWNJADHARANAYA NAMAHA
27) OHM SENANYE NAMAHA
28) OHM AGNI JANMANE NAMAHA
29) OHM VISAKAYA NAMAHA
30 OHM SANKARATHMAJAYA NAMAHA
31) OHM SIVAS VAMINE NAMAHA
32) OHM GANASVAMINE NAMAHA
33) OHM SARVASMAMINE NAMAHA
34) OHM SANATHANYA NAMAHA
35) OHM ANANDA SAKTHYE NAMAHA
36) OHM AKSHOBYAYA NAMAHA
37) OHM PARVATHIPRIYA NANDHANAYA NAMAHA
38) OHM GANGA SUDHAYA NAMAHA
39) OHM SARODH BOOTHAYA NAMAHA
40) OHM AHOODAYA NAMAHA
41) OHM PAVAKATH MAJAYA NAMAHA
42) OHM JRUMBAYA NAMAHA
43) OHM PRAJRUMBAYA NAMAHA
44) OHM UJRUM BAYA NAMAHA
45) OHM KAMALASANA SAMSTHUTHAYA NAMAHA
46) OHM YEKA VARNAYA NAMAHA
47) OHM THVI VARNAYA NAMAHA
48) OHM THRI VARNTYA NAMAHA
49) OHM SUMANOHARAYA NAMAHA
50 OHM SATHUR VARNAYA NAMAHA
51) OHM PANJA VARNAYA NAMAHA
52) OHM PRAJA PATHAYE NAMAHA
53) OHM AKAJ BATHAYE NAMAHA
54) OHM AGNI KARBAYA NAMAHA
55) OHM SAMEE KARBAYA NAMAHA
56) OHM VISHVA RETHAJE NAMAHA
57) OHM SURARICNE NAMAHA
58) OHM HARIDHVARNAYA NAMAHA
59) OHM SUBAKARAYA NAMAHA
60) OHM VASAVAAYA NAMAHA
61) OHM PADUVESAPRUDHE NAMAHA
62) OHM BOOSNE NAMAHA
63) OHM KABASTHINE NAMAHA
64) OHM KAHANAYA NAMAHA
65) OHM CHANDRA VARNAAYA NAMAHA
66) OHM KALAA DHARAYA NAMAHA
67) OHM MAYA DHARAYA NAMAHA
68) OHM MAHAMAYINE NAMAHA
69) OHM KAI VALYAYA NAMAHA
70) OHM SANKARI SUDHAYA NAMAHA
71) OHM VISHVA YONAYE NAMAHA
72) OHM AMEYATHMANE NAMAHA
73) OHM THEJO NITHAYE NAMAHA
74) OHM ANAMAYAYA NAMAHA
75) OHM PARAMESTINE NAMAHA
76) OHM PARABRAHMANE NAMAHA
77) OHM VEDA KARBAYA NAMAHA
78) OHM VIRAT SUDHAYA NAMAHA
79) OHM PULINTHA KANYA PARTHRE NAMAHA
80) OHM MAHA SARASWATHA VRUTHAYA NAMAHA
81) OHM AACHRI THAKILA THATHRE NAMAHA
82) OHM ROHAKNAAYA NAMAHA
83) OHM NOHA NASANAYA NAMAHA
84) OHM ANANDHA MOORTHAYE NAMAHA
85) OHM ANANDATA NAMAHA
86) OHM SIHANDIKRUDHA KEDANYA NAMAHA
87) OHM DUMBAYA NAMAHA
88) OHM PARAMA DUMBAYA NAMAHA
89) OHM MAHA DUMBAYA NAMAHA
90) OHM VRUSA KABAYE NAMAHA
91) OHM KARANO BATHA THEHATA NAMAHA
92) OHM KARANA DEETHA VIKRAHAYA NAMAHA
93) OHM ANEESHVARAYA NAMAHA
94) OHM AMRUTHAYA NAMAHA
95) OHM PRANAYA NAMAHA
96) OHM PRANAYAMA PARAYANAYA NAMAHA
97) OHM VRUTHRA HANTHRE NAMAHA
98) OHM VEERAKNAYA NAMAHA
99) OHM RAKTHA SYAMA NAMAHA
100) OHM MAHATHE NAMAHA
101) OHM SUBRAHMANYAYA NAMAHA
102) OHM KUHAPREETHAYA NAMAHA
103) OHM BRAHMANYAYA NAMAHA
104) OHM BRAHMANYAYA NAMAHA
105) OHM VAMSA VIRUTHI KARAYA NAMAHA
106) OHM VEDA VEDHYAYA NAMAHA
107) OHM AKSAYA BALAPRATHAYA NAMAHA
108) OHM MAYURA VAHANAYA NAMAHA

NANAVITHA PATHRA PUSHPANI SAMRPPAYAAMI

Copyright © 2024 www.dinamalar.com. All rights reserved.