முதல் பக்கம் >> பொன்மொழிகள்

அன்பாயிரு!

எல்லோரிடமும் அன்பாயிரு, துன்பப்படுபவர்களிடம் பரிவுகொள். எல்லா உயிர்களையும் நேசி. யார்மீதும் பொறாமைப் படாதே. பிறரது [...]

உன்னை அறிக!

ஆ! நீங்கள் மட்டும் உங்களை அறிந்து விட்டால்... நீங்கள் ஆன்மாக்கள், தெய்வங்கள், என்றைக்காவது நான் தெய்வத்தை இழிவு செய்வதாகத் [...]

பேடித்தனத்திற்கு இடமளிக்காதே!

பலவீனத்தைச் சக்திபோல், உணர்ச்சியை அன்புபோல், கோழைத்தனத்தை வீரம்போல் காட்டவே நாம் எப்போதும் முயன்று வருகிறோம். வீண் ஆடம்பரம், [...]

உண்மையே வெல்லும்!

உண்மைக்காக நான் வாழ்கிறேன். உண்மை ஒருபோதும் பொய்யுடன் இசைந்து செல்ல முடியாது. உலகனைத்தும் என்னை எதிர்த்தாலும், இறுதியில் [...]

யார் சுதந்திரன்?

உலகை விட்டு, எல்லாம் துறந்து, உணர்ச்சிவேகங்களை அடக்கி, அமைதிக்காக ஏங்குபவன் சுதந்திரன். பெரியவன். அரசியல் துறையிலோ சமூகத் [...]

வீரனாக இரு!

நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய், உன்னை வலிமை உடையவன் என்று நினைத்தால் வலிமை படைத்தவன் ஆவாய்! உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம் [...]

உன்னை நம்பு!

இவனை நம்பு அல்லது அவனை நம்பு என்று மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள். ஆனால் நான் சொல்கிறேன்; முதலில் உன்னிடத்தில் நீ நம்பிக்கை வை. அதுதான் [...]

பாவம் எது? புண்ணியம் எது?

பிறருக்கு நன்மை செய்வது புண்ணியம், தீமை செய்வதும் பாவம், வலிமையும் ஆண்மையும் புண்ணியம், பலவீனமும் கோழைத்தனமும் பாவம், [...]

சோர்வு கொள்ளாதே!

மனம் சோர்ந்து விடாதீர்கள். பாதை மிகவும் கடினமானது; கத்தியின் முனையில் நடப்பது போன்றது. ஆனாலும் சோர்வடையாதீர்கள். [...]

லட்சியம் தேவை!

லட்சியம் உடையவன் ஆயிரம் தவறுகள் செய்தால் அது இல்லாதவன் ஐம்பதாயிரம் தவறுகள் செய்வான் என்பது உறுதி. ஆதலால் லட்சியம் மிகவும் தேவை. [...]