முதல் பக்கம் >> ஞானயோகம்

மதத்தின் தேவை (பகுதி -1)

மனித இனத்தின் விதியை உருவாக்குவதற்காக செயலாற்றி வந்துள்ள, இன்னும் செயலாற்றி வருகின்ற சக்திகள் பலவாகும். இவற்றுள் மதம் என்று [...]

மதத்தின் தேவை ( பகுதி -2)

அதற்கு மாறாக, மதத்தின் ஆரம்பம் இயற்கை வழிபாடுதான் என்பதற்கு ஆதாரங்கள் பழைய ஆரிய இலக்கியங்களில் இருப்பதாகச் சில அறிஞர்கள் [...]

மனிதனின் உண்மை இயல்பு

மனிதன் தன் புலன்களை மிகவும் இறுக்கமாகப் பற்றிப் பிடித்திருக்கிறான். தான் வாயும் இந்தப் புறவுலகம் உண்மை என்று எவ்வளவுதான் அவன் [...]

மாயையும் பொய்த் தோற்றமும்!

அனேகமாக நீங்கள் எல்லோரும் மாயை என்ற வார்த்தையைக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். பொதுவாக பொய்த் தோற்றம், மனமயக்கம் போன்றவற்றைக் [...]

மாயையும் கடவுள் தத்துவத்தின் வளர்ச்சியும்!

மாயை பற்றிய கொள்கையை அத்வைத வேதாந்தத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளுள் ஒன்று எனலாம். இந்தக் கொள்கையின் வித்து எவ்வாறு சம்ஹிதையில் [...]

மாயையும் சுதந்திரமும்!

புகழ்மேகங்களின்மீது கோடு கிழித்தவாறுதான் நாம் தோன்றுகிறோம். என்று ஒரு கவிஞர் பாடினார். ஆனால் நாம் எல்லோரும் என்னவோ அப்படி [...]

பரம்பொருளும் பிரபஞ்சமும்!

அத்வைத வேதாந்தத்திலேயே புரிந்துகொள்வதற்கு மிகவும் கடினமான, மீண்டும் மீண்டும் கேட்கப்படுவதான, இனியும் எப்போதும் கேட்கப்படப் [...]

எங்கும் இறைவன்!

நாம் எவ்வளவுதான் தடுத்தாலும் நமது வாழ்க்கையில் பெரும் பகுதி தீமை நிறைந்ததாகத்தான் இருக்கும். நடைமுறையில் இந்தத் தீமை [...]

ஆன்ம அனுபூதி

உபநிடதங்களுள் மிகவும் எளிமையானதும், மிகவும் கவிதைநயம் செறிந்ததாகவும் நான் கருதுகின்ற கடோபநிடதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியைப் [...]

பன்மையில் ஒருமை!

புலன்களைப் புறநோக்கு உள்ளவையாகவே இறைவன் படைத்துள்ளார். அதனால் மனிதர்கள் புறமுகமாகப் பார்க்கிறார்கள். தங்களுக்கு உள்ளே [...]