Press Ctrl+g to toggle between English and Tamil
மேம்படுத்தபட்ட தேடல் >>
 
இன்று எப்படி?
 

கோயில்கள்
01.  
02.  
03.  
04.  
05.  
06.  
07.  
08.  
09.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
 
 

முதல் பக்கம்> இறைவழிபாடு> சிவ நாம சங்கீர்த்தனம்
சிவ நாம சங்கீர்த்தனம்
சிவ நாம சங்கீர்த்தனம்

வந்தே தேவம் உமாபதிம் ஸுரகுரும் வந்தே ஜகத் காரணம்
வந்தே பன்னகபூஷணம் ம்ருகதரம் வந்தே பசூனாம் பதிம்
வந்தே ஸூர்யசசாங்க வஹ்னி நயனம் வந்தே முகுந்த ப்ரியம்
வந்தே பக்தஜனாச்ரயம் ச வரதம் வந்தே சிவம் சங்கரம்

பிரார்த்தனை

நான்யா த்ருஷா பசுபதே ஹ்ருதி மே த்வதீயே
சித்தம் வஹாமி சரணே பசுபாசநாசின்

நிஷ்ட்டாம் ப்ரதேஹி பரமாம் த்வயி ப்ரஹ்மரூபே
நிர்தோஷ பூர்ண சரிதம் குரு மாம் த்ருதம் ச

ஓம் ஸ்ரீகௌரீ கணேச ஷாடனன பரிவார
ஸமேத ஸ்ரீபஞ்சானன பரப்ரஹ்மணே நம:

ஸாம்ப ஸதாசிவ ஸாம்ப ஸதாசிவ
ஸாம்ப ஸதாசிவ ஸாம்ப சிவ

பூர்ணபராத்பர பரம க்ருபார்ணவ
அகணித குணகண முதித சிவ

அத்புத மௌலிக சந்த்ர கலாதர
அமராதீச்வர கிரிச சிவ ஹர

புருஷ புராதன ப்ரஹ்ம ஸனாதன
ஸ்வானந்தாம்ருத மத்த சிவ
நீலகண்ட சிவ ஸங்கட மோசக
நிகிலாதீச்வர ஸகல சிவ ஹர

அமித குணார்ணவ சந்த்ரேச்வர சிவ
அசல நிவாஸ ஸுரேச சிவ
ஸுர நர ஸேவித ஸ்ரீஹரிபூஜித
இந்த்ராத்யர்த்தித ஜனக சிவ ஹர

த்ரிசூல தாரண புஜக விபூஷண
அந்தக ரிபு சிதிகண்ட சிவ
த்ரிபுவன பாலக த்ரிபுவன நாசக
ரிபுகண ஸூதக ஸுகத சிவ ஹர

ஈச மஹேச நடேச க்ருபார்ணவ
கேசவ ஸேவித பூர்ண சிவ
மாயாதீச்வர நடனமனோஹர
அகில ஜனாச்ரய ச்ரேஷ்ட சிவ ஹர

சம்பு த்ரிலோசன மௌலி வீபூஷண
தனுஜவினாசன பயத சிவ
கலிமலநாசன சிவபஞ்சானன
ராவண ஸேவித வரத சிவ ஹர

மன்மத சாஸன ஜ்ஞான ஹுதாசன
யதிஜன தோஷண ருசிர சிவ
புவனமஹேச்வர சின்மயதீபக
ஐச்வர்யான்வித மோத சிவ ஹர

ஏகானேக ஸ்வரூப ஸதாசிவ
வ்யாக்ராம்பரதர ஸுபக சிவ
ஹ்ருதய விகாஸன மதிமலநாசன
ஃபணிகண பூஷண மதுர சிவ ஹர

த்ர்யம்பக பார்கவ பூஜித சங்கர
மோஹவினாசக போத சிவ
ஜன்மஜரா மரணாதிவினாசன
தோஷ விவர்த்தன சுபத சிவ ஹர

ஸுரதல நாயக ஜயஸுக காரக
தோஷ நிவாரக தவல சிவ
தாபத்ரயஹர வதன மனோஹர
நந்தீச்வர சிவ சாம சிவ ஹர

வினய ப்ரஸாரக கதிமதி தாயக
சிரசுப ஸாதக ஸதத சிவ
ஓங்காரப்ரிய யோகி ஜனாச்ரய
அஜராமர வரதீச சிவ ஹர

நிர்குண குணமய புவனாதீச்வர
நிஜஜன பாலக ஸௌம்ய சிவ
கருணாஸாகர சாந்த ஸுதார்ணவ
ஸாதக ஹிதகர வந்த்ய சிவ ஹர

வில்வதளப்ரிய த்யானீச்வர சிவ
வ்யோமாம்பரதர தயித சிவ
கௌரீ ப்ரியகர தீனஜனாச்ரய
ஸ்ரீபதி பூஜித ப்ரணவ சிவ ஹர

சாப விமோசன தாபநிவாரண
பவபய நாசன ரௌத்ர சிவ
காமேச்வர சிவ நடராஜேச்வர
ஸ்ரீபரமேச்வர பவ்ய சிவ ஹர

ஸ்வானந்தாம்ருத வர்ஷக சங்கர
அக திமிராந்தக ஸூர்ய சிவ
அந்தக சாஸன காதக பஞ்ஜன
புருஷ நிரஞ்ஜன பூப சிவ ஹர

ஆசு தோஷ ஹர சிவ கங்காதர
சந்த்ர சூட குரு திவ்ய சிவ
ராஜேச்வர சிவ மோக்ஷவிதாயக
தூர்ஜடி சங்கர சுப்ர சிவ ஹர

கருணாமய ஹர வரதாபயகர
புவனமனோஹர பரமசிவ
ஸ்தாவரஜங்கம ஸகலவிலக்ஷண
சோகநிவாரண பூர்ண சிவ ஹர

கிரிஜாபதி கிரிஜேச ஜடாதர
சசாங்க சேகர யோகி சிவ
குஹக விகாதன பாதக நாசன
மதன விமர்தன வீர சிவ ஹர

ஜ்ஞானேச்வர சிவ விஜ்ஞானேச்வர
மோக்ஷத யோகத சர்வ சிவ
ஹ்ருத் கமலாஸன ஜ்ஞான ப்ரஸாரண
தருணாருண ஸம சோப சிவ ஹர

ம்ருட ம்ருக தர ஹர கௌரீச்வர சிவ
தீச பவேச ஸுரேச சிவ
நாக சர்மதர நாகேச்வர ஹர
ஈச திம்பர ஜ்யேஷ்ட சிவ ஹர

யோகேச்வர ஹர யோகிஜனப்ரிய
யோகவிதாம்வர ச்ரேஷ்ட, சிவ
ஓங்காரேச்வர வ்யாபக நிர்மல
தவல ஹிமாசல வாஸ சிவ ஹர

ஜகத்ரூபதர வீரபத்ர சிவ
பூதாதிப ஹர விமல சிவ
ருஷப த்வஜ சிவ பவ்ய ஸுரர்ஷய
ருத்ரேச்வர ஹர கோர சிவ ஹர

ஸுரகண ரஞ்ஜக தாண்டவ நர்த்தக
புவானதிப கருணேச சிவ
பஸ்மவிலேபன சண்டவிநாசன
பாஸ்வர லோசன பகத சிவ ஹர

நிருபம நிஷ்கல வாகீச்வர சிவ
தர்ப்ப விமர்தக கால சிவ
ப்ரேம ஸுதார்ணவ ப்ரமதாதிப ஹர
பீத ஜனாபய பலத சிவ ஹர

பன்னக பூஷண ஹர புருஷோத்தம
பரமானந்த பரேச சிவ
விபுத வினோதன பஜக விபோதன
வீரேச்வர சிவ தீர சிவ ஹர

ஹாலாஹலதர வாமாதர சிவ
பயஹர ஸுந்தர லலித சிவ
காளீச்வர சிவ கால மஹேச்வர
கைலாஸேச்வர ஸதய சிவ ஹர

அர்த்த நடேச்வர பூர்ண மஹேச்வர
சாந்தி ஸுதாகர சரப சிவ
ஸம்ஸாரார்ணவ தாரக சங்கர
ஸஹஜானந்த மஹேச சிவ ஹர

ராம ரவ ப்ரத ராமேச்வர சிவ
ராகவ பூஜித ரம்ய சிவ
பாசுபதாஸ்த்ரத கிராத மதஹர
அர்ஜுன ஸேவித சரண சிவ ஹர

ஜயசிவ சங்கர கிரிஜா வல்லப
தக்ஷ மகாந்தக விகட சிவ
ராமக்ருஷ்ணப்ரிய த்யாகீச்வர ஹர
மங்கள காரக போத சிவ ஹர

சக்ர ஸுதர்சன தாயக தாரக
ஹர க்ருஷ்ணேச்வர தத்வ சிவ
லாவண்யேச்வர சரதர நடவர
லாவண்யாம்ருத லஸித சிவ ஹர

விவேகபாஸ்கர ஜ்ஞான கலாதர
ஜடதம நாசக த்ரௌவ்ய சிவ
ஸ்வஜ்ஞேச்வர குரு ஸ்மரஹர பவ
சின்மய ரூப சிதீச சிவ ஹர

ஆதி கிரீச்வர பக்த ஜனோத்தர
வஹ்னி பானு சசி நேத்ர சிவ
வாமதேவ ப்ரபு நிகில ஜகத் குரு
ஹரி சர கிரி தனுராய சிவ ஹர

கௌரீ பதி கிரிஜேச சிவாவர
வ்யோமகேச ஸ்ரீகண்ட சிவ
அக மக புர பய பவ கத ரிபு ஹர
அஜகவ சசதர தாரி சிவ ஹர

ச்ருதிசதச்ராவித ஸஹஸ்ர சீர்ஷக
விச்வநாத தாரேச சிவ
ஸர்வ ஜகத்ரய ஸாக்ஷி ஸுரேச்வர
ஸகல நயோத்கம சர்ம சிவ ஹர

ஸார்வ பௌம ந்ருப குரு பரமேச்வர
நிகில சராசர ஸேவ்ய சிவ
அத்வைதாம்ருத சாந்தி ஸுக ப்ரத
ஆதி சிதீச்வர விசத சிவ ஹர!

பால சந்த்ர தர தருண மனோஹர
பானு கோடி ஸம தீப்த சிவ
மங்கல நாயக லோகேச்வர ஹர
ஷண்முக கஜமுக ஜனகசிவ ஹர

உபமன்யு ப்ரிய மஹாபலேச்வர
வரத பயோர்ணவ தத்த சிவ
ஸர்வ சாஸ்த்ர நிர்தேசக சங்கர
டிமி டிமி டமரு நிநாத சிவ ஹர

தேவ தேவ பவ பரணேச்வர சிவ
தீன ஜன ப்ரிய நயத சிவ
க்ருதாந்த சாஸக மார்க்கண்டேச்வர
ம்ருத்யுஞ்ஜய சிவ வரத சிவ ஹர

துங்க நாத ருத்ராக்ஷதர ப்ரிய
பினாகதர ஹர பர்க சிவ
ஆதிநாத ஸ்ரீகேதாரேச்வர
சக்தி சமன்வித ஸர்வ சிவ ஹர

தர்ம கர்ம ஸர்வஸ்வ ஸமர்ப்பண
வேத சிகோத்தித மர்ம சிவ
தசகாஷ்ட்டக ஸ்துத மஹாதேவ சிவ
நிகமாகம மதிதார்த்த சிவ ஹர

ப்ரஹ்ம பராத்பர பூர்ண மஹேச்வர
ஸர்வ சராசர பூர்ண சிவ ஹர


 தினமலர் முதல் பக்கம்   கோயில்கள் முதல் பக்கம்
Copyright © 2021 www.dinamalar.com. All rights reserved.