நல்முத்து மணியோடு ...


நல்முத்து மணியோடு ...


நல்முத்து மணியோடு ஒளி சிந்தும் மாலை
நவரத்ன ஒளியோடு சுடர்விடும் மாலை
கற்பூர ஜோதியில் கலந்திடும் மாலை
கனகமணி கண்டனின் துளசிமணிமாலை

ஆயிரம் சரணங்கள் சொல்லிடும் மாலை
அய்யனின் கடைக்கண்ணில் அன்பெனும் மாலை
அழுதையில் குளித்திடும் அழகுமணி மாலை
பம்பையில் பாலனின் பவளமணி மாலை

ஐந்துமலை வாசனின் அழகுமணி மாலை
ஐயப்ப சுவாமியின் அருள் கொஞ்சும் மாலை
ஆனந்த ரூபனின் அன்பெனும் மாலை
கன்னியின் கழுத்தினில் அரங்கேறும் மாலை

முத்தோடு மணியோடு முழங்கிடும் மாலை
முக்கண்ணன் மகனான மணிகண்டன் மாலை
கழுத்தோடு உறவாடும் காந்தமணி மாலை
காணவரும் பக்தருக்கு காட்சி தரும் மாலை

(நல்முத்து மணியோடு)