புதிய ஹரிவராசனம்


புதிய ஹரிவராசனம்


சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை சாற்றும் போது பாடப்படும் புதிய ஹரிவராசனம் பாடல்