Press Ctrl+g to toggle between English and Tamil
தேடும் வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் டைப்செய்து ஸ்பேஸ்பார் தட்டவும்.
 

கோயில்கள்
01.  
02.  
03.  
04.  
05.  
06.  
07.  
08.  
09.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
 
 

காளீ ஹ்ருதயம் காளீ ஹ்ருதயம் காளிகாஷ்டகம் காளிகாஷ்டகம்
முதல் பக்கம் » மகா காளி வழிபாடு
காளி ஹ்ருதய ஸ்தோத்ரம்!
Share
எழுத்தின் அளவு:

பதிவு செய்த நாள்

07 மார்
2015
16:55

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம், க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் -  ஹ்ரீம் தக்ஷிணே காளிகே க்ரீம் - க்ரீம் -க்ரீம்-ஹூம்-ஹூம்-ஹ்ரீம் -ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா, ஓம்-ஐம்-ஹ்ரீம்-ஸ்ரீம்ஹம்ஸ: ஸோஹம் அம் - ஆம் ப்ரஹ்மக்ரந்திம் பேதய பேதய, இம் - ஈம் விஷ்ணுக்ரந்திம் பேதய பேதய, உம் - ஊம் ருத்ரக்ரந்திம் பேதய பேதய, அம்-க்ரீம்-ஆம் க்ரீம்-இம் க்ரீம்-ஈம் ஹூம்-உம் ஹூம்-ஊ ம் ரும் ஹ்ரீம் - ரூம் தம - லும் க்ஷிம்-லூம் ணேம்-ஏம் காம்-ஐம் ளிம்-ஓம் கேம்-ஔம் க்ரீம் அம் க்ரீம் -அ க்ரீம்-அம் ஹூம்-ஆம் ஹூம்-இம் ஹ்ரீம்-ஈம் ஹ்ரீம்-உம் ஸ்வாம்- ஊம் ஹாம்-யம் ஹூம்-ரம் ஹூம்-லம்மம்-வம் ஹாம்-சம் காம்-ஷம்-லம்-ஸம் ப்ரம்-ஹம்ஸீம்-ளம்தம்-க்ஷம் ப்ரம்-யம் ஸூம்-ரம் தம்-லம் ஹ்ரீம்-வம் ஹ்ரீமø-சம் ஸ்வாம்-ஷம் ஹாம்-ஸம்-ஹம்-ளம்-க்ஷம். மஹாகாள பைரவி. மஹா காள ரூபிணி க்ரீம்-அனிருத்த ஸரஸ்வதி ஹூம் ஹூம் ப்ரஹ்மக்ரஹ பந்தினி. விஷ்ணுக்ரஹபந்தினி, ருத்ரக்ரஹ பந்தினி, கோசரக்ரஹ பந்தினி, அதிவ்யாதிக்ரஹ பந்தினி, ஸர்வ துஷ்டக ரஹ பந்தினி, ஸர்வதானவக்ரஹ பந்தினி, ஸர்வ தேவதாக்ரஹ பந்தினி, ஸர்வகோத்ர வேதாக்ரஹ பந்தினி. ஸர்வக்ரஹோபக்ரஹ பந்தினி, க்ரீம் காதி க்ரீம் கபாலினி, க்ரீம் குல்லே, ஹூம் குருகுல்லே ஹும் விரோதினி, ஹ்ரீம் விப்ரசிதே, ஹ்ரீம் உக்ரே, க்ரீம் உக்ர ப்ரபே, க்ரீம் தீப்தே, க்ரீம் நீலே, ஹூம் கனே, ஹூம் பலாகே, ஹ்ரீம் மாத்ரே, ஹ்ரீம் முத்ரே

ஓம் மிதே அஸிதே அஸிதகுஹூமோபனே ஹூம் ஹூங்காரி, காம் காம் காகினி, லாம் லாம் லாகினி, ஹாம் ஹாம் ஹாகினி, க்ஷிஸ, க்ஷிஸ ப்ரம உத்தர தத்வ விக்ரஹ ஸ்வரூபே அமலே விமலே அஜிதே அபராஜிதே க்ரீம் க்ரீம் ஸ்த்ரீம் ஹூம் ஹூம் ப்ரேம் ப்ரேம் துஷ்ட வித்ராவிணி ஆம் ப்ராஹ்மி ஈம் வைஷ்ணவி ஊம் மஹேசி ரூம் சாமுண்டே லூம் கௌமாரி ஐம் அபராஜிதே ஓம் வாராஹி அ: நாரஸிம்ஹே ஹ்ரீம் க்லீம் சாமுண்டாயை விச்சே ஸ்ரீம் மஹாலக்ஷ்மி ஹூம் ஹூம் பஞ்சப்ரேதோப ரிஸ்திதாயை சவாலங்காராயை சிந்தாந்தந்தாயை பைம் பத்ர காளிகே துஷ்டான விதாரய விதாரய தாரித்ரய ஹன ஹன பாபம் மதமத ஆரோக்ய குருகுரு விரூபாக்ஷி விரூபாக்ஷ வரதாயினி அஷ்ட பைரவரூபே ஹ்ரீம் நவநாதாத்மிகே!

ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் சக்தி ராம் ராம் ராகினி லாம் லாம் லாகினி ஹாம் ஹாம் ஹாகினி காம் காம் காகினி க்ஷிஸ க்ஷிஸ வதவத உத்தர தத்வ விக்ரஹே கராளஸ்வரூபே ஆதிவித்யே மஹா காள மஹிஷீ க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் தக்ஷிணே காளிகே க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் மம புத்ரான ரக்ஷரக்ஷ மமோபரி துஷ்ட புத்திம் துஷ்ட ப்ரயோகான் குர்வ்வந்தி காரயந்தி கரிஷ்யந்தி தான் ஹனஹன மம மந்த்ரஸித்திம் குருகுரு மம துஷ்ட விதாரய விதாரய தாரித்ரய ஹன ஹன பாபம் மதமத ஆரோக்ய குருகுரு ஆத்ம தத்வம் தேஹிதேஹி ஹம்ஸ: ஸோஹம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா. நவகோடி ஸ்வரூபே ஆத்யே ஆதிவித்யே அனிருத்த ஸரஸ்வதி ஸ்வாத்ம சைதன்யம் தேஹி தேஹி மமஹ்ருதயே த்ருஷ்டத்ருஷ்ட மம மனோரதம் குருகுரு ஸ்வாஹா

கோடயச்வமேகபலதம் ஜராம்ருத்யு நிவாரணம்
கிம் புனர்பகு னோக்தேன ஸத்யம் ஸத்யம் மஹேச்வரீ

மத்ய மாம் ஸாஸவைர் தேவி மத்ஸ்யபாக்ஷிக பாயஸே:
சிவாபலி: ப்ரகர்த்தவ்யா இதந்து ஹ்ருதயம் படேத்

இஹலோகே பவே த்ராஜா ம்ருதோ மோக்ஷமவாப்னுயாத்

சதாவதானோ பவதி மாஸமாத்ரேண ஸாதக:

ஸம்வத்ஸர ப்ரயோகேண ஸாக்ஷாச்சிவமயோ பவேத்

மஹாதாரித்ரய நிர்முக்த: சாபானுக் ரஹணக்ஷம:

காசீயாத்ரா ஸஹஸ்ராணி கங்காஸ்நான சதானி ச
ப்ரஹ்மஹத்யாதிபி: பாபைர் மஹாபாதக கோடய:

ஸத்ய: பலயதாம் யாந்தி மேருமந்திர ஸன்னிப:
பக்தியுக்தேன மனஸா ஸாதயேத்ஸாத கோத்தம:

ஸாதகாய ப்ரதாதவ்யம் பக்தியுக்தாய சேதஸே
அன்யதா தாபயேத்யஸ்து ஸ நர: சிவை ஹா பவேத்

அபக்தே வஞ்சகே தூர்த்தோ மூடே பண்டிதமானினே
ந தேயம் யஸ்ய கஸ்யாபி சிவஸ்ய வசனம் யதா

வித்யார்த்தி ப்ரஜயேன்ம மந்த்ர பூணிமாயா ஸூதாகர
ஸூதா ஸர்வதனும் த்யாயேத் தேவீ, பாவரணை: ஸஹ

சதமஷ்டோத்தரம் மந்த்ர கவிர்பவதி வர்ஸராத்
அகவாரேர்ண்க பிம்பஸ்தாம் த்யாயேத் தேவீ ஸமாஹித:

ஸஹஸ்ரம் ப்ரஜபன்மந்த்ர தவதாதர்சனம் கலௌ
பவத்யேவ மஹேசானி காளிமந்த்ர ப்ரபாவத:

மகார பஞ்சகைர் தேவீம் தோஷ்டயித்வா யதாவிதி:
ஸஹஸ்ரம் ப்ரஜபேன் மந்த்ரமிதம் து ஹ்ருதயம் படேத்

ஸக்ருதுச்சாரமாத்ரேண பலாயந்தே மஹாபத:
உபபாதக தௌர்பாக்யசமனம் புக்திமுக்திதம்

க்ஷயரோகாதி குஷ்டக்னம் ம்ருத்யுஸஹார காரக
ஸப்த கோடி மஹாமந்த்ர பாராயண பலப்ரதம்

கோட்யச்வ மேகபல தம் ஜராம்ருத்யு நிவாரணம்
கிம் புனர் பஹூநோக்தேன ஸத்யம் ஸத்யம் மஹேச்வரீ

மத்யமாம்ஸாஸவைர் தேவி மத்ஸ்ய பாக்ஷிக பாயஸை:
சிவாபலி: ப்ரகர்த்தவ்யா இதந்து ஹ்ருதயம் படேத்

இஹலோகே பவேத்ராஜா ம்ருதோ மோக்ஷமவாப்னுயாத்
சதாவதானோ பவதி மாஸமாத்ரேண ஸாதக:

ஸம்வத்ஸர ப்ரயோகேண ஸாக்ஷாச்சிவமயோ பவேத்
மஹாதாரதித்ரய நிர்முக் த: சபானுக்ரஹண க்ஷம:

காசீயாத்ரா ஸஹ்ஸ்ராணி கங்காஸ்நான சதானி ச
ப்ரஹ்ம ஹத்யாதிபி: பாபைர் மஹாபாதக கோடய

ஸத்ய: பலயதாம் யாந்தி மேருமந்திர ஸன்னிப:
பக்தியுக்தேன மனஸா ஸாதயேத்ஸாத கோத்தம:

ஸாதகாய ப்ரதாதவ்யம் பக்தியுக்தாய சேதஸே
அன்யதா தாபயேத்யஸ்து ஸ நர: சிவைஹர பவேத்

அபக்தே வஞ்சகே தூர்த்தோ மூடே பண்டித மானினே
ந தேயம் யஸ்ய கஸ்யாபி சிவஸ்ய வசனம் யதா

இதம் ஸதாசிவ ப்ரோக்தம் ஸாக்ஷாத்காரம் மஹேச்வரீ
பரமம் பத்மாஸாத்ய கேசரோஜாயதே நர:

இதி ஸ்ரீ காளி ஹ்ருதயம் ஸமாப்தம்

 
மேலும் மகா காளி வழிபாடு »
temple

காளீ ஹ்ருதயம் மார்ச் 07,2015

ஸ்ரீகணேசாய நம:ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா ஹ்ருதய மந்த்ரஸ்ய மஹா காள ருஷி: உஷ்ணிக் சந்த: ஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா ... மேலும்
 
temple

காளிகாஷ்டகம் மார்ச் 07,2015

த்யானம்களத்ரக்த முண்டாவலீ கண்டமாலாமஹா கோரராவா ஸூதம்ஷ்ட்ரா கராளாவிவஸ்ரா ச்மசானாலயா முக்தகேசீமஹாகாள ... மேலும்
 
temple
விநியோகஒம் அஸ்யஸ்ரீ தக்ஷிணகாளிகா கட்கமாலா மந்த்ரஸ்ய ஸ்ரீ பகவான் மஹாகாளபைரவ ருஷி: உஷ்ணிக் சந்த: சுத்த ... மேலும்
 
temple
க்ரீம்-க்ரீம்-க்ரீம்-ஹீம்-ஹீம்-ஹூம்-ஹூம்-தக்ஷிண ... மேலும்
 
temple
(ஸ்ரீ வித்யா ராஜ்ஞீ மந்த்ர:)ஓம், அஸ்யஸ்ரீ தக்ஷிண காளிகா மஹா மந்த்ரஸ்ய, மஹா கால ருஷி: உஷ்ணிக் சந்த: ... மேலும்
 

 தினமலர் முதல் பக்கம்   கோயில்கள் முதல் பக்கம்
Copyright © 2020 www.dinamalar.com. All rights reserved.